תקנון החברה

מהות המבצע: לקוח המצטרף למבצע ישלם מחיר בהתאם לסיכום מכירה לכל המהירויות המסופקות ע"י חברות (1) התשתית באותה העת.
דגשים: עמית נט טלקום בע"מ תהיה רשאית לעדכן את מחיר המסלול על פי שיקול דעתה מעת לעת ובכפוף להוראות הדין.
החזר הטבה: המבצע ללא התחייבות וללא החזר שווי הטבה.
ביטול העסקה: לקוח המעוניין לבטל את העסקה רשאי לעשות זאת בע"פ, בטל' 04-8119500 או 8393* או בדואר, בכתובת: שדרות ההסתדרות 78, חיפה, מיקוד: 32960.
בהודעה יפרט הלקוח את שמו ומספר ת"ז ובהודעה בע"פ גם 4 ספרות אחרונות של אמצעי התשלום

1. הוראות כלליות:

1.1 המבצע מיועד אך ורק למנוי הנמנה על קהל היעד של המבצע, בהתאם למדיניות שנקבעה על ידי עמית נט טלקום בע"מ.

1.2 ההצעה בתוקף בהתאם למועד שנשלחה ללקוח וכל עוד היא מוצעת לכל המנויים הנמנים עם קהל היעד.

1.3 עמית נט טלקום בע"מ רשאית לקצר את התקופה שיוצע במבצע, להאריכה או לסיימה בכל עת.

1.4 אפשר לקבל מידע מלא על מחירון עמית נט טלקום בע"מ ועל מחזורי החיוב באתר האינטרנט של עמית נט טלקום בע"מ בכתובת www.amitnet.net.il (להלן:"האתר").

1.5 המחירים שלעיל כוללים תשלום עבור שירות ספק אינטרנט בלבד או עבור שירות ספק אינטרנט (ספק הוט או בזק) בצירוף תשתית בהתאם ל"רפורמת הפס הרחב באינטרנט". חיבור ותשלום לספק תשתית האינרטנט במקרה של בחירה במסלול של ספק אינטרנט בלבד, הינו באחריות המנוי.

1.6 מהירות הגלישה באינטרנט הינה על בסיס מאמץ מירבי (best effort). המהירות מושפעת מגורמים שונים כגון: הגדרות המחשב הביתי, השרת באתר בו גולש הלקוח, שירותי ספק התשתית ועוד. מהירות הגלישה ברשת אלחוטית כפופה למגבלות טכניות.

1.7 עמית נט טלקום בע"מ רשאית להגביל את הלקוח מגלישה בשירותי האינטרנט, להאט את קצב הגלישה ו/או לחייבו בתשלום בגין חריגה מנפח הגלישה המקסימאלי כתוצאה מחריגה בהעלאה ו/או הורדת נתונים, בכפוף ל-"הסכם מכירה".

1.8 עמית נט טקלום בע"מ רשאית לשנות את הנפח החודשי המקסימאלי מעת לעת, עפ"י שיקול דעתה, כפוף להוראות הדין.

1.9 בהתאם להוראות כל דין, החיבור לשירותי עמית נט טלקום בע"מ ואספקתם מותנים וכפופים למגבלות טכניות ולתנאי הרישיון המיוחד של עמית נט טלקום בע"מ ממשרד התקשורת (להלן:"הרישיון").

1.10 ההצטרפות למבצע תתאפשר ללקוחות המשלמים באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע/תשלום מראש בהפקדה של מינימום מחיר השירות כפול שלושה חודשים.

1.11 בהצטרפותו למבצע נותן הלקוח הסכמתו לכך שאמצעי התשלום הניתן על ידו, ישמש במקרה הצורך לגביית תשלומים עבור כל אחד מהשירותים המסופקים על ידי עמית נט טלקום בע"מ (שירותי ספק ו/או תשתית אינטרנט ו/או טלפון) עמית נט טלקום בע"מ (שירותי גישה לאינטרנט). לצורך כך נותן הלקוח הסכמתו להעביר את פרטי אמצעי התשלום לכל אחת מהחברות הנזכרות לעיל.

1.12 שירותים אחרים שעמית נט טלקום בע"מ מציעה ו/או תציע בעתיד ושאינם ניתנים למנויים במבצע זה, יוצעו בהתאם למחיר מחירון עמית נט טלקום בע"מ, כפי שיהיה מעת לעת.

1.13 עמית נט טלקום בע"מ תהיה רשאית לשנות את מחירי השירותים הנזכרים בתקנון זה, בכפוף להוראות כל דין.

1.14 לקוח שיפר את תנאי ההתקשרות עם עמית נט טלקום בע"מ, ובכלל זה את תנאי המבצע, לא יהיה זכאי עוד לתנאי המבצע, מבלי לגרוע מכל זכות שתעמוד לעמית נט טלקום בע"מ במקרה כזה.

1.15 כל המחירים הנקובים בתקנון לא כוללים מע"מ בשיעור 17%. במידה ויחולו שינויים בשיעור המע"מ לפי דין, המחיר יתעדכן בהתאם.

1.16 תקנון זה כפוף לתנאי הסכם המנוי שבין עמית נט טלקום בע"מ ובין מנוייה ואינו גורע ממנו.

1.17 ללא כפל הטבות.

1.18 במקרה בו מקבל המנוי מהחברה שירותי ספק שירות בלבד, המהירויות יסופקו ע"י עמית נט טלקום בע"מ בכפוף לשיווקן ע"י חברות התשתית (בזק והוט) לחילופין, במידה ויכללו השירותים שירותי ספק ושירותי תשתית גם יחד, המהירויות יסופקו וישווקו ע"י עמית נט טלקום בע"מ.

בברכה,
מחלקת שירות לקוחות
עמית נט טלקום בע"מ